Hieronder vindt u ons schoolreglement.

 

Schoolreglement

 

Inschrijving

 

 

•De inschrijvingen dienen te gebeuren volgens de wettelijke bepalingen (decreet basisonderwijs 25.02.1997). De directeur en/of de administrator zullen bij een aanvraag tot inschrijving de voorwaarden nakijken en alle schikkingen treffen om de inschrijving wettelijk in regelen.

 

•Een inschrijving gaat slechts in nadat de ouders zich schriftelijk akkoord verklaard hebben met a) de schoolvisie b) het schoolreglement c) de inschrijvingsvoorwaarden en -formaliteiten.

 

 

Leerplicht

 

 

•In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen, ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft. Het is dus, onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

 

•Om in het Nederlands de lagere school aan te vatten dient een kind voorafgaand 240 halve dagen aanwezig te zijn geweest in een Nederlandstalige school. Zo niet zal de schoolraad beslissen over het al dan niet inschrijven na het afnemen van een taalproef.

 

•Een jaartje langer in het kleuteronderwijs door¬brengen, vervroegd naar de lagere school komen, een jaar overslaan of een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel in samenspraak met en na advies van de directeur, de klassenraad en de beheerraad.

 

•De leerlingen zijn verplicht alle vakken en vak¬onderdelen te volgen. Alleen om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventu¬eel aanpassingen gebeuren.

 

 

Afwezigheden

 

 

Bij elke afwezigheid dient de school verwittigd te worden.

 

•Het is belangrijk dat kleuters regelmatig en tijdig naar school komen. Kinderen die activiteiten (deels) missen, lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep.

 

•Voor leerplichtige kinderen wordt iedere afwezigheid schriftelijk gewettigd!

 

•Een briefje van de ouders volstaat. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf worden geschreven. Vanaf een vijfde afwezigheid wegens ziekte, is een doktersattest vereist. Vermeld steeds de begin- en einddatum en de reden van afwezigheid.

 

Ziekte, langer dan 3 opeenvolgende schooldagen; medisch attest vereist

•Doktersbezoeken moeten, zoveel mogelijk, buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft, die tot verschillende afwezigheden leidt, zónder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. migraine, astma, …) is het goed contact op te nemen met de school. De school kan dan samen met de behandelende arts een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening, volstaat een attest van de ouders.

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

•De ouders moeten een verklaring (geval 4) of een document met officieel karakter (1 tot 3) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is géén voorafgaand akkoord van de directie nodig. De ouders verwittigen de school vooraf voor dergelijke afwezigheden :

 

1.het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind,

2.het bijwonen van een familieraad,

3.de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht,

4.het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling.

 

•Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur en/of administratie nodig is. Mits voorlegging van een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van onderstaande redenen:

 

Het toestaan van een rouwperiode die het kind nodig heeft om zijn sociaal evenwicht terug te vinden, bij het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (voor de dag van de begrafenis zélf is géén toestemming van de directeur nodig, uiteraard wel een officieel document in écht uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand schriftelijk zijn akkoord verlenen De afwezigheid moet met een attest gestaafd worden. Het gaat om maximaal 4 schooldagen per schooljaar, al dan niet gespreid.

 

De directeur mag onder géén beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren.

 

Problematische afwezigheden

 

•Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als ‘problematische afwezigheden’. Leerlingen die in de loop van hun schoolloopbaan ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun statuut van regelmatige leerling, overeenkomstig het decreet basisonderwijs.

 

•Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen.

 

•De school meldt elke problematische afwezigheid aan de beheerraad.

 

 

Brengen en afhalen

 

 

•De schoolpoort gaat om 07.00u. open. De lessen in het lager onderwijs beginnen om 07.15u en duren tot 12.30u. De jongste kleuters mogen tot 8.00 op school toekomen.

•Geef het onthaalpersoneel een seintje als u met uw kind(eren) de school verlaat. Wij vragen u ook uitdrukkelijk uw kinderen ten laatste om 12.45u. van school af te halen. Indien u in de onmogelijkheid verkeert om uw kind(eren) tijdig af te halen, dient u het secretariaat hiervan op de hoogte te stellen. Indien u meermaals te laat komt kan de school maatregels treffen.

 

•Voor en na de lessen mogen de leerlingen niet in de lokalen aanwezig zijn behalve met toestemming van de directie of van een leerkracht.

 

•De leerkrachten zijn steeds bereik¬baar voor een gesprek bui¬ten de lesuren. Maak even een afspraak.

•Tijdens de lesuren kunnen de kinderen slechts uitzonderlijk en met dwingende reden binnen de wettelijk toegelaten regels, van school worden gehaald. In alle gevallen moet de directeur en/of de administrator vooraf verwittigd worden.

 

•Indien uw kind niet door de gebruikelijke persoon wordt gehaald dient de school verwittigd te worden.

 

Omgang

 

 

•De leerlingen gedragen zich steeds en overal beleefd, vriendelijk en correct tegenover elkaar en volwassenen met respect voor het gastland en zijn inwoners. Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt niet aanvaard.

•De omgangstaal op school is Nederlands.

 

 

Kledij

 

 

•Gemakkelijke, verzorgde kledij. Vaste schoenen.

 

•Wit T-shirt, blauwe short en degelijke sportschoenen voor de sportlessen.

 

•Badpak of aansluitende zwembroek en zwembril voor de zwemles.

 

Eerbied en respect omtrent schoolmateriaal en persoonlijke voorwerpen

 

 

•Onze school investeert in materiële uitrusting: gebouwen en lokalen, meubilair, computers, audio-visueel materiaal, handboeken, andere leermiddelen, speeltuigen. Wij vragen de kinderen deze materialen met respect te behandelen. Ook persoonlijke voorwerpen en kleding worden met zorg behandeld.

 

•Wie opzettelijk schade berokkent, zal deze vergoeden.

 

 

Tussendoortjes

 

 

•Snoepgoed is slechts toegelaten bij verjaardagen. Een boterham, een stuk fruit, water en fruitsap zijn veel gezonder.

 

 

Eigen speelgoed op school

 

 

•Eigen speelgoed mag niet.

 

•Gsm staat uit en blijft in de boekentas.

 

•Indien nodig kan de leerkracht het voorwerp gedurende een week afnemen.

 

 

Huistaken en lessen

 

 

•Opgegeven huistaken worden tijdig en netjes ingeleverd, zo niet kan de leerkracht je vrije tijd afnemen om eraan te werken.

 

Ouders

 

•zorgen dat hun kind tijd en ruimte krijgt om in alle rust huiswerk te maken

 

•controleren of het huiswerk gemaakt is

 

•bekijken of het huiswerk haalbaar is voor hun kind

 

•ouders melden de leerkracht wat niet goed loopt en / of waar geholpen werd

 

 

Sport op school

 

 

•De sport en zwemlessen behoren tot het lessenpakket en zijn verplicht.

•Een vrijstelling kan slechts uitzonderlijk toegekend worden mits een briefje van de ouders.

•Bij een langdurige vrijstelling is een doktersbriefje noodzakelijk.

 

Zittenblijven en jaar overspringen

•De klassenraad beslist!

 

Orde- en tuchtmaatregelen

 

•Een goede samenwerking tussen kind, schoolteam en ouders, is een voorwaarde voor een vlot functioneren.

 

•Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd.

 

•Deze ordemaatregel kan door élk personeelslid van de school genomen worden, in samenspraak met de directie.

 

•Wanneer het gedrag van de leerling een probleem betekent voor het verstrekken van onderwijs en/of voor het uitvoeren van het opvoedingsproject van de school, kan er een tuchtmaatregel genomen worden :

 

1.een schorsing; de gesanctioneerde leerling mag gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen maar blijft aanwezig op school.

 

2.een uitsluiting; de gesanctioneerde leerling wordt al dan niet definitief uit de school verwijderd.

 

 

Attest basisonderwijs OND/II/2.2/MB/LL090493-5 - 28.04.1993

 

 

•Op het einde van de basisschool kan de klassenraad beslissen het attest basisonderwijs niet uit te reiken. Dit indien de doelen die in het leerplan zijn voorgeschreven onvoldoende zijn bereikt.

 

•Wanneer er geen getuigschrift wordt uitgereikt, levert de directie een verklaring af waarop de gevolgde schooljaren zijn vermeld. Uiteraard wordt deze verklaring voorzien van een motivatie omtrent de beslissing. De leerling kan het zesde leerjaar overdoen of naar het beroepsonderwijs overstappen. Met een jaar vertraging kan hij het getuigschrift basisonderwijs alsnog verwerven.

 

 

Veiligheid op en rond de school

 

 

•Uw kind is verzekerd tegen lichamelijke kwetsuren ten gevolge van een ongeval op school.

Maatschappij:IMMOAF

 

•Elk kind dient zich te houden aan de speelplaats- en klasregels.

 

•Indien problemen volgen we de voorschriften uit het veiligheidsplan en de raadgevingen van de Belgische ambassade.

 

•Er is voldoende voedsel en water voorzien ingeval opvang op school nodig zou zijn.

 

Het geldverkeer tussen thuis en school

 

 

De betaling van het schoolgeld

 

•Bij het begin van elk semester(1 september en 1 januari), ontvangt u van ons een factuur voor de betaling van het schoolgeld.

•Om deze rekening te betalen bieden wij u twee mogelijkheden aan:

 

1.U schrijft het geld over op de Belgische bankrekening van de school. (Fortis:

001-0956021-65, met vermelding van de naam van de betreffende leerling(en)).

 

2.U betaalt cash in Euro of in USD. Bij betaling in USD rekening wij de wisselkoers van de dag aan, volgens de Nationale Bank van België.

 

•Indien de rekening niet betaald is binnen de gevraagde termijn, krijgt u een herinnering. Een tweede herinnering zal automatisch de rekening verhogen met 50 Euro administratiekosten.

 

•Bij wanbetaling, kan de toegang tot de school ontzegd worden.